8 mar - 30 apr

Novus rapport – Svenskarnas bild av Finland 2018

Novus rapport 2018


Sammanfattning

Svenskarnas generella inställning till Finland är klart positiv. 2018 ser vi en ökning med 10 (procent) från 62% till 72 % jämfört med 2017, vilket bevisar en tydlig effekt av kommunikationsinsatserna under jubileumsåret. Vi ser signifikanser i grupperna män samt i åldersgruppen 65-79 år.

Den självskattade kunskapen om Finland har sjunkit med 3 (procent) bland dem som angett ”mycket stor kunskap eller ganska stor kunskap” och ökat med 3 (procent) bland dem som angett ”ganska liten eller mycket liten kunskap/ingen alls”. Målgruppens medvetenhet om sin ringa kunskap om Finland har ökat, de har därmed uppmärksammat jubileumsåret och aktiviteterna under året har haft effekt och därmed måste värdet ses som positivt.

Intresset för Finland bubblar som en effekt av jubileumsårets kommunikationsaktiviteter. En ökning med 12 (procent) bland de som känner att de borde veta mer om Finland än vad de gör. Vi ser också en ökning med 11 (procent) bland de som vill lära sig mer. Därmed finns en potential för ökat intresse och relevans för ökade kommunikationsinsatser.

Finland är ett land med välfungerande samhällsfunktioner (skola, vård, omsorg) 68% och med en levnadsstandard som motsvarar Sverige 60%. Hälften instämmer i att Finland är ett modernt land som ligger i framkant. Däremot anser svenskarna att Finland är ett förhållandevis slutet land och det inte präglas av mångfald.

Samhällskunskap, ekonomi och historia är de områden som man vill lära sig mer om, här finns möjligheter att tydliggöra innehåll som berör dessa teman, eftersom kunskap idag ofta bör vara nischad mot ett område för att vara relevant för framförallt yngre målgrupper.

De som har en personlig relation till Finland är mer positiva 81% och vill veta mer om Finland

Det råder stor osäkerhet om finlandssvenskar och om svenska är ett nationalspråk i Finland. Två av tre tror sig veta att finlandssvenskar har svenska som modersmål, skillnaden mellan att vara sverigefinne och finlandssvensk är också oklar.

Bilden av Finland:
Barriärer
Fördomar om alkoholkonsumtionen
Språket som en barriär
Uppfattningar om Finland som homogent

Möjligheter
Finland anses vara ett modernt och jämställt land
Finns ett tydligt intresse av att lära sig mer
Design, historia, samhällskunskap och näringsliv är intressanta områden för svenskarna

– Charlotte Stenbäck, konsult

Bakgrund
2017, firade Finland 100 år som självständig nation och inför jubileet genomfördes en undersökning i två steg med både kvalitativ och kvantitativ ansats på uppdrag av Finlandsinstitutet tillsammans med Kulturfonden för Sverige och Finland, samt tankesmedjan Magma. Undersökningen gav en bild av den svenska allmänhetens uppfattning och syn på Finland.
Nu efter jubileumsåret har en uppföljande kvantitativ undersökning genomförts av Novus, där resultaten visas i denna rapport.

Syfte
Syftet är att få en jämförelse med förra årets undersökning kring svenskarnas syn på och kunskaper om Finland, men också för att mäta effekt av kampanjer och medieaktiviteter genomförda under jubileumsåret
Resultaten ska vidare användas som underlag för fortsatta aktiviteter och verksamhetsutveckling och de kommer även att publiceras i Sverige och Finland.

Slutord
Kommunikationsaktiviteter och events i samband med jubileumsåret haft effekt, både vad gäller faktisk kunskap och intresse, vi ser ett påtagligt intresse för att lära sig mer om Finland och svenskarna är positivt inställda till sitt östra grannland.

Kunskapsnivån har definierats och man har blivit medveten om sin egen nivå, vilket gör att den självskattade kunskapen sjunkit jämfört med 2017. Detta är också en effekt av jubileumsåret, då kommunikation i medier har intensiverats och det då bli uppenbart för svenskarna att man faktiskt har ringa kunskaper om Finland.

Attityder och fördomar är bland det svåraste att ändra på och det krävs långsiktigt och brett arbete för att få effekt.

Finland anses vara ett modernt och jämställt land och det finns ett påtagligt intresse för design, historia och samhällskunskap. Här finns flera viktiga ingångar till kommunikationsinsatser som skulle nå fram i Sverige.