2 mar - 31 dec

Novus rapport – Svenskarnas bild av Finland 2017

Rapport 1 som pdf
http://www.finlandsinstitutet.se/sv/
Rapport 2 som pdf

Sammanfattning
Svenskarnas bild av Finland är god, man är generellt positivt inställd och många instämmer i att Finland är ett land med välfungerande samhällsfunktioner, ett land där levnadsstandarden ligger på samma nivå som i Sverige och att Finland är ett modernt land som ligger i framkant. Samtidigt ser vi att kunskapen om Finland är låg, vilket gör att den bild svenskarna har av Finland i mångt och mycket baseras på känslor och till viss del fördomar. Finland förknippas positivt med natur, bastu, design, sisu, och vackra landskap, samtidigt som många associerar Finland negativt med t. ex. alkoholkonsumtion. Det finns också utmaningar i bilden av Finland som ett land som präglas av jämställdhet och mångfald – många ställer sig osäkra till detta och flera associerar spontant Finland som ett homogent samhälle. För att utveckla bilden av Finland behöver kunskapsluckor fyllas. Vi ser att kännedomen om olika kulturpersonligheter och kulturföreteelser är låg, bortsett från Mumintrollet som är en mycket stark markör.

  • Av nämnda kulturföreteelser och kulturpersonligheter från Finland är Mumintrollet mest känt och Kjell Westö minst känt.
  • 12% av svenskarna svarar rätt i frågan om vilket årtal Finland blev självständigt.(1917)
  • Drygt var fjärde svensk har besökt Finland minst 5 gånger. Nära var tredje svensk har aldrig besökt Finland.
– Jessica Åkerström, Konsult

 

Bakgrund
I år, 2017, firar Finland 100 år och Finlandsinstitutet har tillsammans med Kulturfonden för Sverige och Finland och tankesmedjan Magma tagit hjälp av Novus för genomförande av undersökning om svenska allmänhetens bild av Finland.
Undersökningsupplägget bygger på två steg: 1) en kvalitativ förstudie, och 2) en kvantitativ kartläggning.
Syfte
Syftet är att få en uppdaterad bild av svenskarnas syn på och kunskaper om Finland. Resultaten ska vidare användas som underlag för fortsatta aktiviteter och verksamhetsutveckling.